ลงทะเบียนร่วมงาน

15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561

อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,000 บาท นิสิต นักศึกษา คนละ 2,000 บาท ที่ www.cufst.org *อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ของที่ระลึกและงานเลี้ยงรับรอง

แจ้งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

15 สิงหาคม 2561 – 10 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน และต้องแจ้งในหลักฐานการชำระเงิน ที่ www.cufst.org/2018 หมดเขต ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

การนำเสนองานวิจัยด้วยวาจาและโปสเตอร์

15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561

กำหนดการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Pull paper) และนำเสนอผลงาน (Poster) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 และแจ้งผลการคัดเลือกผลงาน 10 พฤศจิกายน 2561

Written by Super User

ขอเชิญชม ถ่ายทอดสดพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 บน Facebook page ของ ปอมท. ในวันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
            โดยได้รับเกียรติประธานในพิธี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เป็นผู้กล่าวรายงาน 
             อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 6 สาขา ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังมีรายนาม ต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทวีศักดิ์ แทนวันดี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3. ศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ บำรุงสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสังคมศาสตร์
4. ศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. โอภาส พิมพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขารับใช้สังคม


https://www.facebook.com/ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย-ปอมท-2034492006832461/

Written by Super User

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ Zone A ชั้น 3 ห้อง G23

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0002

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภาพนักงาน กรณีศึกษาการเลือกตั้งสภาพนักงาน

พิสมัย พวงคำ และ รจนา หมวดศรี

Download

2

CUFST-B0003

รูปแบบฮาวเทียนในจังหวัดอุบลราชธานี

ชัยบพิธ พลศรี

 Download

3

CUFST-B0010

การพัฒนาผ้าไหมออร์แกนิคด้วยสูตรแต่งกลิ่นหอมธรรมชาติบำบัดสำหรับการออกแบบสิ่งทอร่วมสมัยเพื่อตลาดผู้สูงวัย

สิทธิชัย สมานชาติ

 Download

4

CUFST-B0012

การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กรณีศึกษา หลักสูตร เสริมสร้างพรสวรรค์ด้านการออกแบบ

พัชริดา ปรีเปรม

 

 Download

5

CUFST-B0016

การศึกษาความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนในการใช้ภาษาอังกฤษของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

จันทร์ฉาย  มีสวนทอง

 Download

6

CUFST-B0030

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนรายวิชาสื่อดิจิตอลเพื่อการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นันทวรรณ  ประสิทธิ์

 

 Download

7

CUFST-B0033

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแและจังหวัดยโสธร

ธันยาภรณ์ นวลสิงห์ (พาพลงาม)

 Download

8

CUFST-B0034

ปัญหา ศักยภาพ และการดำเนินธุรกิจ SMEs ในการประกอบการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม

บุญเลิศ โพธิ์ขำ สำเนียง ไข่มุกข์

วิชญ อภิบาลศรี และ สุรวุฒิ นครังสุ

 Download


 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ Zone B ชั้น 3 ห้อง G23

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0006

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ : กรณีศึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุ        ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ยุพา ฟูชื่น  อารยา ประเสริฐชัย และ

นิตยา เพ็ญศิรินภา

Download

2

CUFST-B0009

ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร

เบญจญา วิบูลย์จันทร์ วรางคณา จันทร์คง และ สมโภช รติโอฬาร

Download

3

CUFST-B0032

การพัฒนาและประเมินแอปพลิเคชันข้อมูลยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สำหรับสตรีให้นมบุตรระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ศิริรัตน์ แสงสมมาตร และ ศุภชัย อินสุข

Download

4

CUFST-B0036

ความเข้าใจในการอ่านฉลากยาของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในโรงพยาบาล

บรรจง ฉิมเครือวัลย์ และ ศุภชัย อินสุข

Download

5

CUFST-B0037

Thai Mobile Health Apps Rating Scale (THARS) as a Quality Assessment Tool for Health Apps that Target Chronic Diseases

ศุภชัย อินสุข และ วิลาสินี หงสนันทน์

Download

6

CUFST-B0039

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สุภาภรณ์ วรอรุณ อาคม โพธิ์สุวรรณ อุมากร ใจยั่งยืน และ สาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย

Download

7

CUFST-B0040

การพัฒนาและประเมินแอปพลิเคชันคำนวณขนาดยาน้ำสำหรับเด็กชนิดรับประทานในร้านยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อิทธิชัย ทิมมณี ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์ และศุภชัย อินสุข

Download

8

CUFST-B0043

การใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพสำหรับงานฝ่ายเภสัชกรรม ในการฝึกงานวิชาการจัดการระบบยา ของนิสิตเภสัชศาสตร์

ศุภชัย อินสุข ธิดารัตน์ จงส่งเสริม และธิติมา ศิริวิโรจน์

Download

9

CUFST-B0046

 การศึกษาปัญหาสุขภาพและความต้องการความรู้สุขภาพของวัยรุ่น

พรปวีณ์ แก้วนพรัตน์

Download

 

 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ Zone C ชั้น 3 ห้อง G23

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0011

การพัฒนารูปแบบระบบฝ้าเพดานนำแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการส่องสว่างในอาคารสำนักงาน

เสาวลักษณ์  พ่วงพี และ

นวลวรรณ  ทวยเจริญ

Download

2

CUFST-B0013

การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมสุขภาพที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรม

อาทิตย์ บุญเริง และ ไตรเทพ
ไตรทิพย์

Download

3

CUFST-B0024

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์โดยใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งมันสำปะหลัง

ปิยะภรณ์ เทพวอน ภาวิลัย สารีบุตร สกาวเดือน สุวรรณโชติ และ

วิรัชยา อินทะกันฑ์

Download

4

CUFST-B0025

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมันเทศสีม่วง

ธนัญญา เอกสิทธิโชค รัชนี เรือนก้อนศศิวรรณ พงษ์พันธ์ และ วิรัชยา อินทะกันฑ์

Download

5

CUFST-B0026

การศึกษาตำรับมาตรฐานและคุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านของอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

รัตติกาล ปันเทียม มัทนา ปั้นหม้อ

จิราพร ขาวทุ่ง และ ประณพ
ตาเกี่ยง

Download

6

CUFST-B0027

การใช้กล้วยน้ำว้าสุกทดแทนน้ำมันสลัดในผลิตภัณฑ์น้ำสลัด

พชร พรมอ๊อต  ชวนากร วุฒิศรีศิริพรทินกร บัวตูม กีรตญา สอเนย และ กุลชญา สิ่วหงวน

Download

7

CUFST-B0028

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเมล็ดเจีย

 

ฤทธิชัย ปานทอง วีรพงษ์ พรมตะ

ฐากูร คุ้มแสง ผกาวดี เอี่ยมกาแพง

และ โสรัจ วรชุม อินเกต

Download

8

CUFST-B0044

ความพร้อมในการพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานฟาร์มโคนม ในพื้นที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ณัฐวุฒิ ทับแผลง  ธนัทพร  แซ่เอี๊ยว อภิณห์พร  โรจนวัฒน์มงคล และมนกานต์ อินทรกำแหง

Download

9

CUFST-B0048

การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากเปลือกไข่เหลือทิ้งด้วยวิธีการบดแบบโม่บด

 

เอกการัณย์ แสงมาลา นริศรา จำปาดิบ และ กิตติศักดิ์ชัย
แนมจันทร์

Download

10

CUFST-B0049

การเตรียมวัสดุผสมไฮดรอกซีอะพาไทต์และเถ้าชานอ้อยจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับประยุกต์ใช้ในการดูดซับโลหะหนัก

กฤษฎา ฟักสวัสดิ์ กชกร ยังให้ผล และ กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์

Download

 

การนำเสนอแบบวาจา ห้อง D : วิจัยจากงานประจำ และ วิจัยจากชั้นเรียน ชั้น 12 

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0007

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่องศรี บุญสามารถ และ

พัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ

Download

2

CUFST-B0008

ผลการดำเนินงานการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร  ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัชรีวรรณ  ดิฐสถาพรเจริญ

Download

3

CUFST-B0015

ปัญหาการเกิดหนี้เงินยืมทดรองจ่ายค้างนาน ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

พัชรีวรรณ  ดิฐสถาพรเจริญ  ขนิษฐา  โสดามรรค  และ 
สุทัตตา กันทะวาด

Download

4

CUFST-B0035

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีเอฟโอพีเอส

บังอร  เครือประกอบ

 

Download

5

CUFST-B0050

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 9 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ “โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย”

ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

สุรศักดิ์  ละลอกน้ำ และ
บงกช บุญบูรพงศ์

 

Download

6

CUFST-B0051

ผลการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการทดลองวิทยาศาสตร์ต่อทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นราธิป ปราโมทย์  ปัทมาพร น่าดู

เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
ภุชงค์ จันทร์จิระ และ สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

Download

7

CUFST-B0052

ผลการเรียนรู้ด้วยสื่อเพลงวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ต่อทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปัทมาพร น่าดู นราธิป ปราโมทย์       เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม  ภุชงค์ จันทร์จิระ และ สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

Download


 

การนำเสนอแบบวาจา ห้อง E : วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และ รับใช้สังคม ชั้น 12

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0021

การพัฒนาศักยภาพน้าพริกเห็ดแครง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลนาไม้ไผ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ สุภาพร
ไชยรัตน์ และสุพัตรา คำแหง

Download

2

CUFST-B0029

ความสัมพันธ์ของการออมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ปัญญา จอมทะรักษ์

Download

3

CUFST-B0042

การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิชาภาษาไทยเป็นฐานในการพัฒนา โรงเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิชัยพัฒนา

ศักรินทร์  ชนประชา

Download

4

CUFST-B0045

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบรับใช้สังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนิสิตครูปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กณิการ์  พงศ์พันธุ์สถาพร และ

รังรอง  สมมิตร

Download

5

CUFST-B0038

การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางวิชาการสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

จิรพรรณ โพธิ์ทอง วิรงค์รอง ชมภูมิ่ง และ ทิวา มหาพรม

Download

6

CUFST-B0041

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนบ้านบ่อบุ หมู่ที่ 2 ตำบลไก่คา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 

จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา และ

วราวุฒิ บุษผาวงค์

Download

 

การนำเสนอแบบวาจา ห้อง F : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ชั้น 11

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0004

กลไกการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศไทย

ฉัตรชัย  จินตกูล และ
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

Download

2

CUFST-B0005

การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการจัดการพลังงานภายในอาคารศูนย์กีฬาทางน้ำ

ประกายแก้ว บุตราช และ

นภาพร พ่วงพรพิทักษ์

Download

3

CUFST-B0014

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้น้ำ พื้นที่การเกษตร กรณีศึกษาสวนลำไย 50ไร่ อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล  และ

เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

Download

4

CUFST-B0017

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการนำชีวมวลจากข้าวโพดมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง   ชีวมวลอัดเม็ด สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทดแทนเชื้อเพลิงปิโตรเลียม

เจษฎาพร สืบก่ำ และ
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

 

Download

5

CUFST-B0019

นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองแอนติบอดีไอจีเอ็มต่อโปรตีนสังเคราะห์จีอาร์โออีแอลด้วยเทคนิค

อิไลซาเพื่อวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส

 

สันติ มณีวัชระรังษี กัลลยานี
ดวงฉวี ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ พิสุทธิ์ วัฒนธรรม งามพล สุนทรวรสิริ และ วีรวรรณ ลุวีระ

Download

6

CUFST-B0020

การใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการออกแบบและจำลองสมรรถนะอาคาร                  

: การทำข้อมูลให้มองเห็นและศึกษาความเข้าใจของผู้ใช้

พรวิษณ์ วังปีติ และ ศิรเดช สุริต

 

Download