สำนักงานเลขาธิการ ปอมท.
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์   0-2258-5020

ลงทะเบียนประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี
พ.ศ. 2561

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 17– 19 สิงหาคม 2561

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 14– 16 กันยายน 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดที่ www.cufst.org/2018

ภาพกิจกรรมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 9/2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 14– 16 กันยายน 2561 โดยมีอธิการบดี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กล่าวต้อนรับ ปาฐกถาพิเศษและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 
ถ่ายภาพโดย : ภานุวัฒน์ บุตรเรียง

https://www.facebook.com/ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย-ปอมท-2034492006832461/

ประชุมสมัยสามัญ 6/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 6/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 22-24 มิถุนายน 2561

 
ถ่ายภาพโดย : สมัคร อยู่ลอง

https://www.facebook.com/ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย-ปอมท-2034492006832461/