สำนักงานเลขาธิการ ปอมท.
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์   0-2258-5020

ลงทะเบียนประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี
พ.ศ. 2561

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ึ7/2561 เมื่อวันที่ 20– 22 กรกฏาคม 2561

การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 (รอบแรก)

วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 10-1001 ชั้น 10 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดที่ www.cufst.org/2018

ประชุมสมัยสามัญ 6/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 6/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 22-24 มิถุนายน 2561

 
ถ่ายภาพโดย : สมัคร อยู่ลอง

https://www.facebook.com/ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย-ปอมท-2034492006832461/

การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. 2561 (รอบแรก)

Written by Super User

   

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชน พลโยธา ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561 (รอบแรก) และศาสตราจารย์ คลินิค พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล  กล่าวให้แนวคิดสำหรับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแแห่งชาติในการคัดเลือกรอบแรก ต่อจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติในการคัดเลือกและวิธีการใช้งานระบบบันทึกคะแนน ซึ่งในการคัดเลือกประจำปีนี้ได้มีการนำระบบการบันทึกคะแนนแบบออนไลน์มาใช้เป็นครั้งแรก รองรับการใช้งานทุกเครือข่ายและอุปกรณ์พกพาทุกชนิด โดยระบบดังกล่าว พัฒนาโดยนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อทำการประเมินและคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น จำนวน 6 สาขา ให้เหลือสาขาละไม่เกิน 3 คน แล้วจะดำเนินการพิจารณาสัมภาษณ์ในรอบต่อไป  
          โดยผู้เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว เป็นตัวแทนของสภาคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 28 มหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิกของ ปอมท. จำนวนประมาณ 150 คน เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นในสาขา 6 สาขา ดังนี้
          1) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
          2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
          3) สาขาสังคมศาสตร์ 
          4) สาขามนุษยศาสตร์ 
          5) สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
          6) สาขารับใช้สังคม 

ถ่ายภาพโดย : รุจจิรา สุริยวงศ์ 

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 23-25 มีนาคม 2561

 

 รายงานประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2561  วันที่ 24 มกราคม 2561

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 รายงานประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2561  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561