สำนักงานเลขาธิการ ปอมท.
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์   0-2258-5020

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2561

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 – 29 เมษายน 2561

การนำเสนอรายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

กำหนดเวลาการเสนอรายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ : ส่งทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 23-25 มีนาคม 2561

 

 รายงานประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2561  วันที่ 24 มกราคม 2561

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 รายงานประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2561  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Written by Super User

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแก่ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผศ.ดร. ธีรชน พลโยธา ประธานที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมสมัยสามัญครั้งแรกของคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 40 


รายงานประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 มกราคม 2561