การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 25-27 มิถุนา

Photos post date: 07 ก.ค. 2559

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)