Written by Super User


การจัดสถานที่จอดรถยนต์ ในการประชุมวิชาการ ปอมท.  
ชั้นใต้ดิน ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี 
 

 พื้นที่จองไว้สำหรับ รถตู้มหาวิทยาลัยและรถยนต์ส่วนตัวของบุคคล VIP และผู้เข้าจำนวนงาน จำนวน 30 คัน ต่อวัน

โดยให้ผู้เข้าร่วมงานรับบัตรจอดรับที่ประตูทางเข้าถนนอโศกมนตรี
จากนั้นให้นำบัตรมาแลกบัตร
ให้รับบัตรฟรีที่จุดลงทะเบียน ชั้น 4
เพื่อใช้สิทธิ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดวัน  


Written by Super User

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ และแบบตอบรับ

ลำดับรายการ  เอกสาร    

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

หมายเหตุ: แบบตอบรับใช้สำหรับผู้เข้าร่วมงานกลุ่ม สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย /คณะกรรมการ ปอมท. / ผู้ติดตามอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เท่านั้น

ส่วนกลุ่มผู้นำเสนอวิจัยและผู้เข้าร่วมงานกลุ่มทั่วไป ให้ลงทะเบียนและแจ้งหลักฐานการชำระเงินที่ www.cufst.org/2018

 [pdf]

 

เอกสารสำหรับการนำเสนองานวิจัยด้วยวาจาและโปสเตอร์

ลำดับ รายการ เอกสาร
1 ไฟล์ต้นฉบับ (Template) สำหรับการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ [docx]
2 คำแนะนำในการใช้ Template บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ [pdf]
3 คำแนะนำในการนำเสนอวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster)  [pdf]
4 คู่มือการใช้งานระบบบริการจัดการบทความ  สำหรับผู้เขียน (Author)
(Conference Management Service) 
[pdf]
5 รายนามคณะกรรมการพิจารณา (Peer Review)  [pdf]
6 ระบบบริการสำหรับจัดการบทความ 
(Conference Management Service)
       https://cmt3.research.microsoft.com/CUFST2018Banner ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ขนาด

1) ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ขนาด 2245*820 pixel [812 KB] | รูปแบบ .JPG


2) พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561  ขนาด 2245*820 pixel [894 KB] | รูปแบบ .JPG

3) ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ขนาด  3747*2414 pixel [1.87 KB] | รูปแบบ .JPG

4) ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ขนาด  2560*840 pixel [844 KB] | รูปแบบ .JPG

5) ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ขนาด 1280 *420 pixel [356 KB] | รูปแบบ .JPG

 

Poster ขนาด A2 4961*7016 pixel [8.84 KB] | รูปแบบ .JPG


Written by Super User

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” 
กำหนดขอบเขตให้เสนอเสนอหัวข้อวิจัย : แบบสหสาขา (interdisciplinary) จำนวน 6 สาขา ดังนี้

1) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3) สาขาสังคมศาสตร์และรับใช้สังคม 
4) สาขามนุษยศาสตร์
5) สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
6) วิจัยจากงานประจำและวิจัยจากชั้นเรียน

ลำดับ รายการ เอกสาร
1 ไฟล์ต้นฉบับ (Template) สำหรับการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ [docx]
2 คำแนะนำในการใช้ Template บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ [pdf]
3 คู่มือการใช้งานระบบบริการจัดการบทความ สำหรับผู้เขียน (Author)
(Conference Management Service)
[pdf]
4 รายนามคณะกรรมการพิจารณา (Peer Review)  [pdf]
5 ระบบบริการสำหรับจัดการบทความ 
(Conference Management Service)
       https://cmt3.research.microsoft.com/CUFST2018

 

** ผู้ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลวิจัย  ต้องส่งหลักฐานการเงินให้เรียบร้อย ถูกต้องทุกอย่างก่อน เท่านั้น และจะต้องได้สถานะ จาก "แจ้งแล้ว"
เป็น "ชำระแล้ว" ภายใน 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถส่งบทความวิจัยนำเสนอในระบบจัดการบทความวิจัย จากนั้นผู้เขียน (Author) จะได้รับอีเมลตอบกลับจากคณะกรรมการพิจารณาบทความ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา ในขั้นตอนต่อไป และจะประกาศผลการพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิ์การนำเสนอผลงานวิจัย ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
***ขยายเวลากำหนดหมดเขตส่งบทความวิจัย จากวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ป็น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
Written by Super User

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” 
กำหนดขอบเขตให้เสนอเสนอหัวข้อวิจัย : แบบสหสาขา (interdisciplinary) จำนวน 6 สาขา ดังนี้

1) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3) สาขาสังคมศาสตร์และรับใช้สังคม 
4) สาขามนุษยศาสตร์
5) สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
6) วิจัยจากงานประจำและวิจัยจากชั้นเรียน

ลำดับ รายการ เอกสาร
1 ไฟล์ต้นฉบับ (Template) สำหรับการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ [docx]
2 คำแนะนำเขียนบทความบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) [pdf]
3 คำแนะนำในการนำเสนอวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster)  [pdf]
4 คู่มือการใช้งานระบบบริการจัดการบทความ  สำหรับผู้เขียน (Author)
(Conference Management Service) 
[pdf]
5 รายนามคณะกรรมการพิจารณา (Peer Review)  [pdf]
6 ระบบบริการสำหรับจัดการบทความ 
(Conference Management Service)
       https://cmt3.research.microsoft.com/CUFST2018

 

** ผู้ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลวิจัย  ต้องส่งหลักฐานการเงินให้เรียบร้อย ถูกต้องทุกอย่างก่อน เท่านั้น และจะต้องได้สถานะ จาก "แจ้งแล้ว"
เป็น "ชำระแล้ว" ภายใน 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถส่งบทความวิจัยนำเสนอในระบบจัดการบทความวิจัย จากนั้นผู้เขียน (Author) จะได้รับอีเมลตอบกลับจากคณะกรรมการพิจารณาบทความ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา ในขั้นตอนต่อไป และจะประกาศผลการพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิ์การนำเสนอผลงานวิจัย ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

***ขยายเวลากำหนดหมดเขตส่งบทความวิจัย จากวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 

Written by Super User

ขอบเขตการนำเสนอหัวข้อวิจัย : การวิจัย (interdisciplinary) จำนวน 6 สาขา ดังนี้
1) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3) สาขาสังคมศาสตร์และรับใช้สังคม 
4) สาขามนุษยศาสตร์
5) สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
6) วิจัยจากงานประจำและวิจัยจากชั้นเรียน

กำหนดการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Pull paper) และนำเสนอผลงาน (Poster)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561
ชำระค่าลงทะเบียน 15 สิงหาคม 2561 – 10 พฤศจิกายน 2561
ส่งบทความวิจัย 15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561
***ขยายเวลาส่งบทความวิจัย 7 พฤศจิกายน 2561
แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน 10 พฤศจิกายน 2561

ค่าลงทะเบียน 
1) ลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงานวิจัย·       
คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,000 บาท·       
นิสิต นักศึกษา                           คนละ 2,000 บาท
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 และแจ้งหลักฐานการการชำระค่าลงทะเบียนที่ http://www.cufst.org    

2) ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน 
            ลงทะเบียนล่วงหน้า·       คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,000 บาท·       
                                          นิสิต นักศึกษา                           คนละ 2,000 บาท
            ลงทะเบียนหน้างาน·       คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,500 บาท·       
                                          นิสิต นักศึกษา                           คนละ 3,000 บาท 

*อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ของที่ระลึกและงานเลี้ยงรับรอง

** ผู้ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลวิจัย  ต้องส่งหลักฐานการเงินให้เรียบร้อย ถูกต้องทุกอย่างก่อน เท่านั้น จึงจะสามารถส่งบทความวิจัยนำเสนอในระบบจัดการบทความวิจัย จึงจะได้รับการพิจารณาในขั้นตอนผ่าน/ไม่ผ่าน ในต่อไป