Written by Super User

 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รับใช้สังคม

 

ประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2530  มัธยมศึกษาจากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. 2534  ระดับปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาเกษตรศาสตร์)  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. 2535 ได้รับทุนไปฝึกงานประเทศสวีเดน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกษตรศาสตร์นานาชาติ (IAAS) พ.ศ. 2537  ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2545  ระดับปริญญาเอก  Doctor of  Philosophy (Ruminant Nutrition)   Universiti Putra Malaysia ประเทศ มาเลเซีย    

ประวัติการทำงาน   

พ.ศ. 2538-2540  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2541-2547  โอนย้ายไปทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. 2548  ด้วยภาระที่มีครอบครัว (ภรรยาและลูก) อยู่ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีจึงขอโอนย้ายไปทำงานในตำแหน่งอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งทางบริหาร

พ.ศ. 2545-2547  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร  

พ.ศ. 2557-2559  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2550-2551  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2555-2557   คณบดี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ผลงานดีเด่น

จากการที่อาจารย์โอภาส  พิมพา ได้ทำหน้าที่ตั้งแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและอาจารย์ จนถึงทำงานบริหารในมหาวิทยาลัยของภูมิภาค ที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน ตามลำดับ ได้ใช้ประสบการณ์การทำงานในรูปแบบบูรณาการทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี และนำเอาแนวทางการประกอบอาชีพของประชาชนในแต่ละพื้นที่มาใช้ในการสอน-การวิจัยแก้ปัญหา และนำมาบริการวิชาการต่อเนื่อง โดยยึดหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตลอด 22 ปีของการทำงานได้ทุ่มเทอุทิศตนให้กับการรับใช้สังคมในด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง ได้เกิดความผูกพันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะในระยะ 5 ปีหลังสุดได้มีการเพิ่มกิจกรรมพัฒนาอาชีพของชุมชนมากขึ้นตามความต้องการของประชาชน จึงต้องเพิ่มภาระงานด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นนอกจากการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทรวมทั้งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกแล้ว  มาสร้างทีมวิจัยในสาขาเกษตรศาสตร์โดยมีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้นำปัญหาของชุมชนมาเป็นโจทย์วิจัยที่มีผลงานวิจัยจำนวน 26 โครงการ  มีบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังนำผลงานที่ศึกษาวิจัยจำนวนกว่า 30 องค์ความรู้ ไปถ่ายทอดขยายผลสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ    เช่นทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการให้สถาบันต่างๆ  และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาองค์กรที่สำคัญ เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในคณะกรรมการปศุสัตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มจังหวัด และจังหวัดในภาคใต้   ที่ปรึกษาชมรม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการประกอบอาชีพของประชาชน   ทำหน้าที่วิทยากรการอบรม  ออกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ มากกว่า 100 ครั้งในระยะ 5 ปีหลัง โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และลงไปถึงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในหัวข้อการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพและการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากผลงานเด่นได้มีการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการโดยการพัฒนาคน พัฒนาหลักคิดของคนในชุมชน อาศัยเครื่องมือคือความรักและความเป็นมิตร จนส่งผลดีต่อสังคมในเชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงไปในภาพรวมในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของชุมชนได้  จากการติดตามประเมินผลการทำงานเพื่อสังคมจนเห็นประโยชน์ของกิจกรรมต่างๆ โดยส่วนหนึ่งเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจาก ผลงาน

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2550  และปี 2552    
2. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ปี 2551, 2555, 2558 และปี 2559  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
3. รางวัลอาจารย์ที่เป็นที่รัก ชื่นชมและศรัทธาของนักศึกษา ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  4.รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี  สาขาวิจัยและพัฒนา  “รางวัลไทย”  ปี 2556   
5.  รางวัลสุดยอดครูดี ระดับจังหวัด โครงการครูดีมีทุกวัน ปี 2557  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6. รางวัลไทย คนดี ความดี ทดแทนคุณแผ่นดิน   ปี 2558  
7.  รางวัลนักส่งเสริมนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น  ปี 2559  จากมูลนิธิรางวัลไทย และ สถาบันพัฒนาท้องถิ่น  
8. รางวัล Best practice awards 2017  สาขา วิจัยและพัฒนาสู่ชุมชน  
9. รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านบริการวิชาการ พัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ จากสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ปี 2559    
10.รางวัลบุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการหาบุคคลต้นแบบตามรอยแนวทางรัชกาลที่ 9 ของสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ปี 2559   
11. รางวัลนักสัตวบาลดีเด่น ปี 2560  สายวิชาการ ของสมาคมสัตวบาลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
12. รางวัลอาจารย์ผู้บริการวิชาการดีเด่น ปี 2560  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   13.รางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบายของ สกว. ปี 2561 ภายใต้ชุดโครงการ “การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย”  เหล่านี้เป็นต้น  ซึ่งมีการทำงานสร้างกิจกรรมอันอันโดดเด่นเป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดมา 

 

Written by Super User

 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รับใช้สังคม

 

ประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรี โท เอก สาขาวิชาดนตรี เคยดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญ อาทิ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ด้านการสอน เริ่มรับราชการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 โดยได้รับมอบหมายให้สอนวิชาสังคีตนิยม ซึ่งเป็นวิชาการศึกษาพื้นฐานให้กับนักศึกษาในหลายคณะ เช่น คณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น ช่วงหลังเวลาราชการได้สละเวลาถ่ายทอดศิลปะการบรรเลงดนตรีไทยแก่นักศึกษาในสังกัดชมรมดนตรีไทย โดยได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน ภายหลังเมื่อมีการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2537 ได้ตัดโอนมาสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เป็นผู้บุกเบิกหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยทั้งด้านปฏิบัติและทฤษฎีในระยะแรก ต่อมาในระยะหลังเน้นการสอนด้านดนตรีเอเชีย การวิจัย ในช่วงปี พ.ศ.2530 ได้รับเกียรติให้เป็น Visiting Scholar ที่มหาวิทยาลัยโมนาส (Monash University) ประเทศออสเตรเลีย ทำหน้าที่สอนวิชาดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะเวลา 6 เดือน

          ผลงานด้านวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2533 และรองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2536 ตลอดระยะเวลาที่รับราชการได้สร้างสรรค์ผลงาน วิชาการด้านดนตรีที่หลากหลาย หนังสือตำรา ที่สำคัญ อาทิ สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย อักษรดุริยางค์ทางระนาดเอก อักษรดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่ ดนตรีอินเดีย ดนตรีจีน ดนตรีเกาหลี ดนตรีลาวเดิม ดนตรีเอเชียตะวันออก และการเปลี่ยนแปลงทาดนตรี เป็นต้น มีผลงานที่วิจัยได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เช่น ดนตรีลาวเดิมหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ปี ค.ศ.1975 ดนตรีลาวเดิมยุคจินตนาการใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ.1998 นอกจากยังเขียนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จำนวนมากกว่า 80 เรื่อง

          งานบุกเบิกที่โดดเด่น รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี เป็นนักวิชาการคนแรกที่ได้บุกเบิกการเรียนการสอนด้านดนตรีเอเชียของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ โดยผลักดันบรรจุรายวิชาดนตรีเอเชียอยู่ในหลักสูตรการศึกษาด้านดนตรีทุกหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ในด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ ได้เขียนตำราด้านดนตรีเอเชียหลายเล่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือดนตรีอินเดีย ซึ่งถือเป็นตำราดนตรีเอเชียเล่มแรกของประเทศไทย

Written by Super User

 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รับใช้สังคม

 

ประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- Ph. D in Political Science 

  Columbia University, New York, U.S.A.

- Master of Philosophy (M. Phil.) in Political Science

Columbia University, New York, U.S.A.

- Master of Arts (MA.) in Government

Cornell University, Ithaca, New York, U.S.A.

- รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

          - นักวิจัย ประจำสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (ISIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2528-2529

          - อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2529-ปัจจุบัน

ราชการพิเศษ

 • คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาพัฒนานโยบายความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (2539)
 • ที่ปรึกษา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (2540-2543)
 • ที่ปรึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด (2540-2543)
 • กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ (2541-2543)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา (2543-2548)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (2544-2548)
 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง (2546-2549)
 • ที่ปรึกษาศูนย์ความมั่นคงศึกษา สภาความมั่นคงแห่งชาติ (2552-2553)
 • ที่ปรึกษาสถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (2552-ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) (2554-2557)
 • อนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กสทช. (2555-2558)
 • คณะกรรมการ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ (2556-2559)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม (2556-2561)

รางวัลและวุฒิบัตร

- นักเขียนดีเด่นในรอบ 46 ปี (2494-2540) ของวารสารเสนาธิปัตย์ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง (2540)

- ประกาศเกียรติคุณในการช่วยเหลือกองทัพอากาศ, กองทัพอากาศ (2542)

- วุฒิบัตรกิตติมศักดิ์, วิทยาลัยการทัพบก (2542)

- ประกาศเกียรติคุณ, กองบัญชาการทหารสูงสุด (2543)

- ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (2544)

- ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์, วิทยาลัยการทัพอากาศ (2544)

- ประกาศนียบัตรนักบินกิตติมศักดิ์, กองทัพอากาศ (2544)

- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2551)

- อาจารย์แบบอย่าง, สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)

- นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2561

ผลงาน

 • หนังสือ : รัฐและอุดมการณ์ทหารในลาตินอเมริกา (2561), สงครามอสมมาตร : แบบแผนความขัดแย้งใหม่ (2560), รัฐอิสลามกับการก่อการร้ายใหม่ (2559), รัฐศาสตร์ & ยุทธศาสตร์ (2558), เสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย(2558), ความมั่นคงใหม่ : ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย (2558), ภูมิศาสตร์แห่งความขัดแย้ง : ทฤษฎีและกรณีไทย-กัมพูชา (2557), สงครามใต้ : หนึ่งทศวรรษแห่งความรุนแรง (2557) และ ความมั่นคงโลก : การเมืองและการทหารในโลกที่เปลี่ยนแปลง (2557) เป็นต้น
 • บทความวิชาการ/บทในหนังสือ :

- สุรชาติ บำรุงสุข, “Democracy 3.5 เมื่อลมประชาธิปไตยพัดหวน,” ใน ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558)

- สุรชาติ บำรุงสุข, “การบริหารจัดการสงคราม : มิติที่ขาดหายในภาคใต้,” ใน กำเนิดไฟใต้ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550)

- สุรชาติ บำรุงสุข, “บัญญัติ 10 ประการ : รัฐไทยกับการแก้ปัญหาภาคใต้,” ใน ยุติไฟใต้ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550)

- Surachart Bamrungsuk, “Thailand's Zigzag Road to Democracy : Continuity and Change in Military Intervention,” in After the Coup: 22 May 2014 and the Future of Thailand (Forthcoming)

- Surachart Bamrungsuk, “Thailand : Military Professionalism at the Crossroads” in Military Professionalism in Asia : Conceptual and Empirical Perspectives  (Honolulu, Hawaii : East-West Center, 2002)

- Surachart Bamrungsuk, “Changing Patterns of Civil-Military’s Relations and Thailand’s Regional Outlook” in Civil-Military Relations : Building Democracy and Regional Security in Latin America, Southeast Asia, and Central Europe (Boulder : Westview Press, 1998)

 • บทความในมติชนสุดสัปดาห์ : คอลัมน์ยุทธบทความ
 • งานวิจัยในปัจจุบัน : หัวหน้าโครงการความมั่นคงศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงและสาธารณชน ผ่านหนังสือและจุลสารความมั่นคงศึกษา โดยจุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 1 ตีพิมพ์เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 และฉบับล่าสุดคือฉบับที่ 201 ตีพิมพ์เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

 

Written by Super User

 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รับใช้สังคม

 

ประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์

 1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2539    Ph. D  in Philosophy, Magadh University, India[1]

            พ.ศ. 2529   M.A. in General Philosophy, Banaras Hindu University, India

            พ.ศ. 2525   ศบ. สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)

      รุ่นที่ 28 วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

            พ.ศ. 2525   ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

 1. ประสบการณ์การทำงาน

            2.1. วิชาการ

                        การสอน: สอนกระบวนวิชาปรัชญาและศาสนาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา

เอกทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางตรรกศาสตร์

ปรัชญา และศาสนา

            2.2. งานวิจัย

                        พ.ศ. 2560   คำสอนขอพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อผญาปริศนาธรรม

                        พ.ศ. 2559   หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลกับการใช้ผญาปริศนาธรรมในสังคม

      และวัฒนธรรมอีสาน

                        พ.ศ. 2558    คำสอนของพระพุทธศาสนากับการป้องกันประชาชนจากภัยยาเสพติด

                        พ.ศ. 2557   การศึกษาจริยธรรม (คะลำ) ในสังคมและวัฒนธรรมอีสาน

                        พ.ศ. 2556   คำสอนของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อปรัชญาการปกครองในสังคมและ

     วัฒนธรรมอีสาน

                        พ.ศ. 2556   ปรัชญาในสังคมและวัฒนธรรมอีสาน

                        พ.ศ. 2553   ความเชื่อเรื่องพระยาแถนในกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

                        พ.ศ. 2552   การตีความผญาอีสานเป็นปรัชญา

                        พ.ศ. 2551   วิธีเลี้ยงและพัฒนาเด็กออทิสติกให้พึ่งตัวเองได้ในสังคม

                        พ.ศ. 2544    การพัฒนารูปแบบ บ้าน วัด โรงเรียน ในการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

            2.3. งานตำรา

                        พ.ศ. 2560    พุทธนิเวศวิทยา (กำลังดำเนินการจัดพิมพ์)

                        พ.ศ. 2559    ศาสนาเบื้องต้น: คลังนานาวิทยา. จังหวัดขอนแก่น.

                        พ.ศ. 2558    พระพุทธศาสนากับนานาลัทธิและปรัชญา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      จังหวัดขอนแก่น

                        พ.ศ. 2556    พระพุทธศาสนาเถรวาท: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

                        พ.ศ. 2548    ปรัชญาอินเดีย: โอเดียนสโตร์ กรุงเทพมหานคร

                        พ.ศ. 2548    ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่: โอเดียนสโตร์ กรุงเทพมหานคร

                        พ.ศ. 2547    พุทธปรัชญามหายาน: โอเดียนสโตร์ กรุงเทพมหานคร

                        พ.ศ. 2545    ตรรกศาสตร์เบื้องต้น: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

                        พ.ศ. 2543    พระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช กรุงเทพมหานคร

      (พิมพ์ครั้งที่ 3)

                        พ.ศ. 2539    พระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช กรุงเทพมหานคร

      (พิมพ์ครั้งที่ 2)

                        พ.ศ. 2534    พระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช กรุงเทพมหานคร

      (พิมพ์ครั้งที่ 1)

 1. รางวัลดีเด่น

                        พ.ศ. 2552       ได้รับรางวัลพ่อดีเด่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

                        พ.ศ. 2558        ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                        พ.ศ. 2558        ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น Banaras Hindu University

                        พ.ศ. 2559        ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น สายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                        พ.ศ. 2561        ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นสายวิชาปรัชญาและศาสนา มูลนิธิจำนง ทองประเสริฐ

                                               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 1. ได้รับเชิญจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

            พ.ศ. 2558       ได้รับเชิญเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

            พ.ศ. 2560       ได้รับเชิญเป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันการพลศึกษา

            พ.ศ. 2560       ได้รับเชิญเป็นกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            พ.ศ. 2560       ได้รับเชิญเป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

            พ.ศ. 2561        ได้รับเชิญเป็นกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 1. สถานที่ติดต่อได้

             บ้าน: 183 หมู่ที่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ต. บ้านเป็ด อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 โทร. 043-258683

            ที่ทำงาน: สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043-202861 ต่อสาขาปรัชญาและศาสนา

 

Written by Super User

 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รับใช้สังคม

 

ประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พ.ศ. 2525       สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2527       สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2533       จบหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์  จากแพทยสภา

พ.ศ. 2534       หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความผู้ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2539       Certificate, Research Associate, Department of Molecular Virology, Baylor

College of Medicine, Houston, มลรัฐ Texas, USA

พ.ศ. 2545       หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความผู้ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

พ.ศ. 2548       หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความผู้ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม       

สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  จากแพทยสภา

พ.ศ. 2528       ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2534       ดำรงตำแหน่ง อาจารย์

พ.ศ. 2537       ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน       ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

 

ผลงานวิจัยและตีพิมพ์

       มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมากกว่า 60 เรื่องอย่างต่อเนื่องนอกจาก เป็นผลงานวิจัยที่มี impact แล้วยังมีส่วนอย่างมากในการตอบโจทย์การสาธารณสุขไทย

 

 

 

 

ผลงานที่สำคัญ

 1. คณะทำงานทางด้านสุขภาพในการป้องกันและดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมุ่งรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บีและซี เรื้อรังให้ได้มากกว่าร้อยละ 50 ในอีก 5 ปีข้างหน้า
 2. พัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้บริการผู้ป่วยทุกระดับโดยเสมอภาค จัดการบริหารให้บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทุกส่วนมีปริมาณงานที่เหมาะสม
 3. เป็นกรรมการผู้ร่วมก่อตั้ง The Coalition to Eradicate Viral Hepatitis in Asia Pacific

(CEVHAP) ในปี พ.ศ. 2553 เป็นองค์กรเอกชนเพื่อร่วมกันรณณรงค์กำจัดไวรัสตับอักเสบเรื้อรังให้หมดไปจากภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก

 1. เป็นกรรมการสมาคมวิชาชีพในต่างประเทศ เช่น Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) เพื่อช่วยนำความรู้สู่สากลและเผยแพร่เกียรติภูมิของศิริราช
 2. เป็นเลขาธิการ การจัดการประชุมนานาชาติเช่น Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL 2011), Bangkok; Asian Pacific Digestive Week (APDW 2012), Bangkok
 3. เป็นประธานจัดการประชุมนานาชาติ Asean Perspective in Liver Diseases 2016
 4. เป็นกรรมการก่อตั้งสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในสมาคมอย่างต่อเนื่องจนสมาคมเป็นที่ยอมรับอย่างสูงทั้งในและต่างประเทศ
 5. เป็นกรรมการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยในตำแหน่งเหรัญญิกและวิชาการจนถึงปัจจุบัน

ก่อตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัย ไชยนุวัติ โดยการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคตับกับประชาชน และตรวจการทำงานของตับฟรีทุกปี ในวันรักษ์ตับ

 1. เป็นวิทยากรให้กับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ครั้งต่อปี

 

รางวัลที่ได้รับ

 • ครูแพทย์อายุรศาสตร์ดีเด่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี  2559

 • อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านการบริการคลินิก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
 • อาจารย์ดีเด่นทางคลินิก สภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี พ.ศ. 2559
 • อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
 • รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
 • อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2561

 

แนวคิดการทำงาน

ทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุด ไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไร เราได้ทำให้ดีที่สุดแล้ว การเป็นแพทย์อาจจะดูเหมือนได้ทำบุญตลอดเวลาแต่สำหรับผมคืออาชีพ ดังนั้นเราต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนสังคมเฉกเช่นคนไทยทุกคน

 

แรงบันดาลใจ

ผมได้มีโอกาสเรียนจบแพทย์ถือว่าเกินกว่าที่ฝันไว้มากและคิดว่าผมจะเป็นแพทย์ที่ดีให้ได้

นอกจากนั้นยังได้รับโอกาสเป็นอาจารย์แพทย์ยิ่งมากกว่าที่จะคาดไว้มาก เมื่อผมได้เป็นอาจารย์แพทย์ผมจึงรู้ว่าอาชีพที่ผมรักจริงๆไม่ใช่แพทย์แต่คือครู ผมอาจเป็นแพทย์ที่ดีได้แต่อยากเป็นครูที่ดีมากกว่า เรามีความสุขทุกครั้งที่เห็นความสำเร็ฐของลูกศิษย์