ลงทะเบียนร่วมงาน

15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561

อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,000 บาท นิสิต นักศึกษา คนละ 2,000 บาท ที่ www.cufst.org *อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ของที่ระลึกและงานเลี้ยงรับรอง

แจ้งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

15 สิงหาคม 2561 – 10 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน และต้องแจ้งในหลักฐานการชำระเงิน ที่ www.cufst.org/2018 หมดเขต ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

การนำเสนองานวิจัยด้วยวาจาและโปสเตอร์

15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561

กำหนดการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Pull paper) และนำเสนอผลงาน (Poster) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 และแจ้งผลการคัดเลือกผลงาน 10 พฤศจิกายน 2561

Written by Super User

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ Zone A ชั้น 3 ห้อง G23

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0002

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภาพนักงาน กรณีศึกษาการเลือกตั้งสภาพนักงาน

พิสมัย พวงคำ และ รจนา หมวดศรี

Download

2

CUFST-B0003

รูปแบบฮาวเทียนในจังหวัดอุบลราชธานี

ชัยบพิธ พลศรี

 Download

3

CUFST-B0010

การพัฒนาผ้าไหมออร์แกนิคด้วยสูตรแต่งกลิ่นหอมธรรมชาติบำบัดสำหรับการออกแบบสิ่งทอร่วมสมัยเพื่อตลาดผู้สูงวัย

สิทธิชัย สมานชาติ

 Download

4

CUFST-B0012

การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กรณีศึกษา หลักสูตร เสริมสร้างพรสวรรค์ด้านการออกแบบ

พัชริดา ปรีเปรม

 

 Download

5

CUFST-B0016

การศึกษาความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนในการใช้ภาษาอังกฤษของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

จันทร์ฉาย  มีสวนทอง

 Download

6

CUFST-B0030

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนรายวิชาสื่อดิจิตอลเพื่อการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นันทวรรณ  ประสิทธิ์

 

 Download

7

CUFST-B0033

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแและจังหวัดยโสธร

ธันยาภรณ์ นวลสิงห์ (พาพลงาม)

 Download

8

CUFST-B0034

ปัญหา ศักยภาพ และการดำเนินธุรกิจ SMEs ในการประกอบการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม

บุญเลิศ โพธิ์ขำ สำเนียง ไข่มุกข์

วิชญ อภิบาลศรี และ สุรวุฒิ นครังสุ

 Download


 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ Zone B ชั้น 3 ห้อง G23

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0006

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ : กรณีศึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุ        ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ยุพา ฟูชื่น  อารยา ประเสริฐชัย และ

นิตยา เพ็ญศิรินภา

Download

2

CUFST-B0009

ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร

เบญจญา วิบูลย์จันทร์ วรางคณา จันทร์คง และ สมโภช รติโอฬาร

Download

3

CUFST-B0032

การพัฒนาและประเมินแอปพลิเคชันข้อมูลยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สำหรับสตรีให้นมบุตรระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ศิริรัตน์ แสงสมมาตร และ ศุภชัย อินสุข

Download

4

CUFST-B0036

ความเข้าใจในการอ่านฉลากยาของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในโรงพยาบาล

บรรจง ฉิมเครือวัลย์ และ ศุภชัย อินสุข

Download

5

CUFST-B0037

Thai Mobile Health Apps Rating Scale (THARS) as a Quality Assessment Tool for Health Apps that Target Chronic Diseases

ศุภชัย อินสุข และ วิลาสินี หงสนันทน์

Download

6

CUFST-B0039

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สุภาภรณ์ วรอรุณ อาคม โพธิ์สุวรรณ อุมากร ใจยั่งยืน และ สาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย

Download

7

CUFST-B0040

การพัฒนาและประเมินแอปพลิเคชันคำนวณขนาดยาน้ำสำหรับเด็กชนิดรับประทานในร้านยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อิทธิชัย ทิมมณี ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์ และศุภชัย อินสุข

Download

8

CUFST-B0043

การใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพสำหรับงานฝ่ายเภสัชกรรม ในการฝึกงานวิชาการจัดการระบบยา ของนิสิตเภสัชศาสตร์

ศุภชัย อินสุข ธิดารัตน์ จงส่งเสริม และธิติมา ศิริวิโรจน์

Download

9

CUFST-B0046

 การศึกษาปัญหาสุขภาพและความต้องการความรู้สุขภาพของวัยรุ่น

พรปวีณ์ แก้วนพรัตน์

Download

 

 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ Zone C ชั้น 3 ห้อง G23

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0011

การพัฒนารูปแบบระบบฝ้าเพดานนำแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการส่องสว่างในอาคารสำนักงาน

เสาวลักษณ์  พ่วงพี และ

นวลวรรณ  ทวยเจริญ

Download

2

CUFST-B0013

การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมสุขภาพที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรม

อาทิตย์ บุญเริง และ ไตรเทพ
ไตรทิพย์

Download

3

CUFST-B0024

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์โดยใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งมันสำปะหลัง

ปิยะภรณ์ เทพวอน ภาวิลัย สารีบุตร สกาวเดือน สุวรรณโชติ และ

วิรัชยา อินทะกันฑ์

Download

4

CUFST-B0025

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมันเทศสีม่วง

ธนัญญา เอกสิทธิโชค รัชนี เรือนก้อนศศิวรรณ พงษ์พันธ์ และ วิรัชยา อินทะกันฑ์

Download

5

CUFST-B0026

การศึกษาตำรับมาตรฐานและคุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านของอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

รัตติกาล ปันเทียม มัทนา ปั้นหม้อ

จิราพร ขาวทุ่ง และ ประณพ
ตาเกี่ยง

Download

6

CUFST-B0027

การใช้กล้วยน้ำว้าสุกทดแทนน้ำมันสลัดในผลิตภัณฑ์น้ำสลัด

พชร พรมอ๊อต  ชวนากร วุฒิศรีศิริพรทินกร บัวตูม กีรตญา สอเนย และ กุลชญา สิ่วหงวน

Download

7

CUFST-B0028

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเมล็ดเจีย

 

ฤทธิชัย ปานทอง วีรพงษ์ พรมตะ

ฐากูร คุ้มแสง ผกาวดี เอี่ยมกาแพง

และ โสรัจ วรชุม อินเกต

Download

8

CUFST-B0044

ความพร้อมในการพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานฟาร์มโคนม ในพื้นที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ณัฐวุฒิ ทับแผลง  ธนัทพร  แซ่เอี๊ยว อภิณห์พร  โรจนวัฒน์มงคล และมนกานต์ อินทรกำแหง

Download

9

CUFST-B0048

การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากเปลือกไข่เหลือทิ้งด้วยวิธีการบดแบบโม่บด

 

เอกการัณย์ แสงมาลา นริศรา จำปาดิบ และ กิตติศักดิ์ชัย
แนมจันทร์

Download

10

CUFST-B0049

การเตรียมวัสดุผสมไฮดรอกซีอะพาไทต์และเถ้าชานอ้อยจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับประยุกต์ใช้ในการดูดซับโลหะหนัก

กฤษฎา ฟักสวัสดิ์ กชกร ยังให้ผล และ กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์

Download

 

การนำเสนอแบบวาจา ห้อง D : วิจัยจากงานประจำ และ วิจัยจากชั้นเรียน ชั้น 12 

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0007

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่องศรี บุญสามารถ และ

พัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ

Download

2

CUFST-B0008

ผลการดำเนินงานการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร  ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัชรีวรรณ  ดิฐสถาพรเจริญ

Download

3

CUFST-B0015

ปัญหาการเกิดหนี้เงินยืมทดรองจ่ายค้างนาน ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

พัชรีวรรณ  ดิฐสถาพรเจริญ  ขนิษฐา  โสดามรรค  และ 
สุทัตตา กันทะวาด

Download

4

CUFST-B0035

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีเอฟโอพีเอส

บังอร  เครือประกอบ

 

Download

5

CUFST-B0050

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 9 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ “โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย”

ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

สุรศักดิ์  ละลอกน้ำ และ
บงกช บุญบูรพงศ์

 

Download

6

CUFST-B0051

ผลการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการทดลองวิทยาศาสตร์ต่อทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นราธิป ปราโมทย์  ปัทมาพร น่าดู

เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
ภุชงค์ จันทร์จิระ และ สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

Download

7

CUFST-B0052

ผลการเรียนรู้ด้วยสื่อเพลงวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ต่อทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปัทมาพร น่าดู นราธิป ปราโมทย์       เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม  ภุชงค์ จันทร์จิระ และ สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

Download


 

การนำเสนอแบบวาจา ห้อง E : วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และ รับใช้สังคม ชั้น 12

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0021

การพัฒนาศักยภาพน้าพริกเห็ดแครง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลนาไม้ไผ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ สุภาพร
ไชยรัตน์ และสุพัตรา คำแหง

Download

2

CUFST-B0029

ความสัมพันธ์ของการออมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ปัญญา จอมทะรักษ์

Download

3

CUFST-B0042

การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิชาภาษาไทยเป็นฐานในการพัฒนา โรงเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิชัยพัฒนา

ศักรินทร์  ชนประชา

Download

4

CUFST-B0045

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบรับใช้สังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนิสิตครูปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กณิการ์  พงศ์พันธุ์สถาพร และ

รังรอง  สมมิตร

Download

5

CUFST-B0038

การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางวิชาการสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

จิรพรรณ โพธิ์ทอง วิรงค์รอง ชมภูมิ่ง และ ทิวา มหาพรม

Download

6

CUFST-B0041

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนบ้านบ่อบุ หมู่ที่ 2 ตำบลไก่คา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 

จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา และ

วราวุฒิ บุษผาวงค์

Download

 

การนำเสนอแบบวาจา ห้อง F : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ชั้น 11

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0004

กลไกการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศไทย

ฉัตรชัย  จินตกูล และ
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

Download

2

CUFST-B0005

การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการจัดการพลังงานภายในอาคารศูนย์กีฬาทางน้ำ

ประกายแก้ว บุตราช และ

นภาพร พ่วงพรพิทักษ์

Download

3

CUFST-B0014

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้น้ำ พื้นที่การเกษตร กรณีศึกษาสวนลำไย 50ไร่ อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล  และ

เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

Download

4

CUFST-B0017

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการนำชีวมวลจากข้าวโพดมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง   ชีวมวลอัดเม็ด สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทดแทนเชื้อเพลิงปิโตรเลียม

เจษฎาพร สืบก่ำ และ
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

 

Download

5

CUFST-B0019

นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองแอนติบอดีไอจีเอ็มต่อโปรตีนสังเคราะห์จีอาร์โออีแอลด้วยเทคนิค

อิไลซาเพื่อวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส

 

สันติ มณีวัชระรังษี กัลลยานี
ดวงฉวี ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ พิสุทธิ์ วัฒนธรรม งามพล สุนทรวรสิริ และ วีรวรรณ ลุวีระ

Download

6

CUFST-B0020

การใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการออกแบบและจำลองสมรรถนะอาคาร                  

: การทำข้อมูลให้มองเห็นและศึกษาความเข้าใจของผู้ใช้

พรวิษณ์ วังปีติ และ ศิรเดช สุริต

 

Download

 

Written by Super User

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานวิจัย
รอบแรก 10 พฤศจิกายน 2561

 การรายงานตัวเพื่อนำเสนอผลงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-09.00 น. 
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมรับบัตรผู้เข้ารับงาน (ID Card) กระเป๋าของที่ระลึก Handy Drive และคูปองสำหรับอาหารกลางวัน
และงานเลี้ยงรับรอง (ถ้าแจ้งความประสงค์เข้าร่วม)
กลุ่มผู้นำเสนอแบบวาจา (Oral Presentation) กำหนดห้องสำหรับนำเสนอผลงาน ดังนี้ 
1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ และรับใช้สังคม ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
3) วิจัยประจำและวิจัยในชั้นเรียน ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

กำหนดเวลานำเสนอ 10-15 นาที ต่อบทความ


กลุ่มผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

กำหนดห้องสำหรับนำเสนอผลงาน ณ ห้องนิทรรศการ G23 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
โดยให้ท่านสามารถติดโปสเตอร์ของตนเอง ในตำแหน่งป้ายที่กำหนด (ระบุตามรหัสอ้างอิงและชื่อ-นามสกุล)
ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป และขอให้ทุกท่านยืนประจำตำแหน่งที่โปสเตอร์เพื่อตอบข้อซักถามของกรรมการ ในวันที่ 22 พ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 ทั้งนี้ บทความวิจัยของท่านจะได้ตีพิมพ์เป็นผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (proceedings)
ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นงานประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทุกท่านที่มีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิจัยจะได้รับประกาศนียบัตรทุกคน และมีการคัดเลือกผู้นำเสนอดีเด่น (ประจำห้อง)
โดยมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Best Presentation)

 

CUFST-B0002

แบบโปสเตอร์  นาง พิสมัย พวงคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยจากงานประจำและวิจัยจากชั้นเรียน
CUFST-B0013 แบบโปสเตอร์  นาย อาทิตย์ บุญเริง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
CUFST-B0015 แบบวาจา  นาง พัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยจากงานประจำและวิจัยจากชั้นเรียน
CUFST-B0015 แบบวาจา  นาง พัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยจากงานประจำและวิจัยจากชั้นเรียน
CUFST-B0020 แบบวาจา  นาย พรวิษณ์ วังปีติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
CUFST-B0030 แบบโปสเตอร์  นาง นันทวรรณ ประสิทธิ์ สถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิจัยจากงานประจำและวิจัยจากชั้นเรียน
CUFST-B0036 แบบโปสเตอร์  นางสาว บรรจง ฉิมเครือวัลย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์สุขภาพ
CUFST-B0034 แบบวาจา  นาย บุญเลิศ  โพธิ์ขำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สังคมศาสตร์และรับใช้สังคม

ประกาศผลรอบแรก วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 และรอบสุดท้ายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. 

Written by Super User

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานวิจัย
รอบสุดท้าย 16 พฤศจิกายน 2561

 การรายงานตัวเพื่อนำเสนอผลงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-09.00 น. 
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมรับบัตรผู้เข้ารับงาน (ID Card) กระเป๋าของที่ระลึก Handy Drive และคูปองสำหรับอาหารกลางวัน
และงานเลี้ยงรับรอง (ถ้าแจ้งความประสงค์เข้าร่วม)
กลุ่มผู้นำเสนอแบบวาจา (Oral Presentation) กำหนดห้องสำหรับนำเสนอผลงาน ดังนี้ 
1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ และรับใช้สังคม ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
3) วิจัยประจำและวิจัยในชั้นเรียน ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
กำหนดเวลานำเสนอ 10-15 นาที ต่อบทความ


กลุ่มผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

กำหนดห้องสำหรับนำเสนอผลงาน ณ ห้องนิทรรศการ G23 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
โดยให้ท่านสามารถติดโปสเตอร์ของตนเอง ในตำแหน่งป้ายที่กำหนด (ระบุตามรหัสอ้างอิงและชื่อ-นามสกุล)
ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป และขอให้ทุกท่านยืนประจำตำแหน่งที่โปสเตอร์เพื่อตอบข้อซักถามของกรรมการ ในวันที่ 22 พ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 ทั้งนี้ บทความวิจัยของท่านจะได้ตีพิมพ์เป็นผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (proceedings)
ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นงานประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทุกท่านที่มีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิจัยจะได้รับประกาศนียบัตรทุกคน และมีการคัดเลือกผู้นำเสนอดีเด่น (ประจำห้อง)
โดยมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Best Presentation)

*โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล ประเภทการนำเสนอของท่าน หากมีแก้ไข โปรดแจ้งที่ 0-2258-5020 ในวัน-เวลาราชการ
**ผู้เขียนนำเสนอบทความวิจัยท่านใดยังไม่ได้รับการยอมรับ (Accept) ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการ กรุณารอการตอบรับจากกองอำนวยการ ภายใน 5 วันทำการ
เนื่องจาก มีแบบแก้ไขและไม่มีแก้ไข กรณีที่มีการแก้ไข 
ให้ท่านให้ดำเนินการแก้ไข แล้วส่งมาในรูปแบบ Microsoft Word และ Acrobat reader ที่อาจารย์ภานุวัฒน์ บุตรเรียง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (3 วันหลังการนำเสนอผลงานวิจัย)
***แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน ท่านสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์หน้านี้ ได้วันที่ 17 พ.ย. 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 
รหัสอ้างอิง ประเภท คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน
CUFST-B0003 แบบโปสเตอร์  นาย ชัยบพิธ พลศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
CUFST-B0004 แบบวาจา  นาย ฉัตรชัย จินตกูล มหาวิทยาลัยพะเยา
CUFST-B0005 แบบวาจา  นาย ประกายแก้ว บุตราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
CUFST-B0006 แบบโปสเตอร์  นางสาว ยุพา ฟูชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CUFST-B0007 แบบวาจา  นางสาว ผ่องศรี บุญสามารถ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
CUFST-B0008 แบบวาจา  นาง นางพัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
CUFST-B0009 แบบโปสเตอร์  นาง เบญจญา วิบูลย์จันทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CUFST-B0010 แบบโปสเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิชัย สมานชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
CUFST-B0011 แบบโปสเตอร์  นางสาว เสาวลักษณ์ พ่วงพี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CUFST-B0012 แบบโปสเตอร์  นางสาว พัชริดา ปรีเปรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
CUFST-B0014 แบบวาจา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
CUFST-B0016 แบบโปสเตอร์  นางสาว จันทร์ฉาย มีสวนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CUFST-B0017 แบบวาจา นาย เจษฎาพร สืบก่ำ มหาวิทยาลัยพะเยา
CUFST-B0019 แบบวาจา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ มณีวัชระรังษี มหาวิทยาลัยมหิดล
CUFST-B0021 แบบวาจา  นาง สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
CUFST-B0024 แบบโปสเตอร์  นางสาว สกาวเดือน สุวรรณโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CUFST-B0025 แบบโปสเตอร์  นางสาว ธนัญญา เอกสิทธิโชค มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
CUFST-B0026 แบบโปสเตอร์  นางสาว มัทนา ปั้นหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CUFST-B0027 แบบโปสเตอร์  นาย ทินกร บัวตูม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
CUFST-B0028 แบบโปสเตอร์  นาย ฤทธิชัย ปานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
CUFST-B0029 แบบวาจา  ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา จอมทะรักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
CUFST-B0032 แบบโปสเตอร์ นางสาว ศิริรัตน์ แสงสมมาตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
CUFST-B0033 แบบโปสเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันยาภรณ์ นวลสิงห์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
CUFST-B0035 แบบวาจา  นางสาว บังอร เครือประกอบ โรงเรียนปากช่อง 2
CUFST-B0037 แบบโปสเตอร์  นางสาว วิลาสินี หงสนันทน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
CUFST-B0038 แบบวาจา นางสาว จิรพรรณ โพธิ์ทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
CUFST-B0039 แบบโปสเตอร์  นางสาว อุมากร ใจยั่งยืน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
CUFST-B0040 แบบโปสเตอร์ นาย อิทธิชัย ทิมมณี มหาวิทยาลัยนเรศวร
CUFST-B0041 แบบวาจา  นางสาว จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
CUFST-B0042 แบบวาจา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายศักรินทร์ ชนประชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
CUFST-B0043 แบบโปสเตอร์ อาจารย์ ดร.ภก. ศุภชัย อินสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
CUFST-B0044 แบบโปสเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. มนกานต์ อินทรกำแหง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
CUFST-B0045 แบบวาจา  นางสาว กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร คณะศึกษาศาสตร์
CUFST-B0046 แบบโปสเตอร์  นางสาว พรปวีณ์ แก้วนพรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
CUFST-B0048 แบบโปสเตอร์  นาย เอกการัณย์ แสงมาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CUFST-B0049 แบบโปสเตอร์  นาย กฤษฎา ฟักสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CUFST-B0050 แบบวาจา  นาย สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
CUFST-B0051 แบบวาจา  นาย นราธิป ปราโมทย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
CUFST-B0052 แบบวาจา  นางสาว ปัทมาพร น่าดู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ